Back to top

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme számunkra (Háttérország Kft.) fontos. Célunk, hogy az adatkezelés folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A rendelkezésre bocsátott adatok kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, az Ön megkeresésének feldolgozása érdekében történik.

Ennek során csak a szükséges mennyiségű adatot rögzítjük, és csak arra a célra használjuk fel, amelyre Ön az adatokat számunkra átadta.

Személyes adatok rögzítése, feldolgozása és felhasználása:

Ha meglátogatja weboldalunkat, az személyes vonatkozású adatokat egyáltalán nem rögzít.

Az általunk meghirdetett pozíciókra pályázókkal összefüggésben a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a jelentkező közösségi oldalon létrehozott profilját, annak bárki számára nyilvános információit megtekintjük. A jelentkező profiloldalát azonban nem mentjük le, nem tároljuk, más számára nem továbbítjuk.

Közösségi média:

weboldalunk mellett cégünk különféle közösségi médium felületein is jelen van.

Kérjük, az adott platform adatrögzítési célját és mértékét, valamint az adatainak felhasználására vonatkozó előírásokat keresse az adott médiumot üzemeltető adatvédelmi rendelkezéseiben. Beágyazott tartalmak weboldalunkon YouTube videókat, valamint saját magunk által készített fotókat használunk.

Kapcsolatfelvétel

E-mail cím

Amint e-mailen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot mailto funkcióval, az Ön által továbbított adatokat kizárólag a kérésének feldolgozásához használjuk fel, és mindig a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Más szolgáltatók weboldalainak linkjei weboldalunkon előfordulnak külső weboldalakra mutató linkek. A Háttérország Kft. a link elhelyezésének időpontjában megbizonyosodott arról, hogy a belinkelt oldalakon nem találhatók illegális tartalmak.

Társaságunk nem tudja a folyamatos ellenőrzést biztosítani, és nincs befolyással a belinkelt oldalak tartalmára. Ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget a link elhelyezése utáni adatokért.

Kapcsolattartó személy

A weboldal kialakítására és működésére vonatkozó kérdéseivel kérjük, forduljon a következőhöz: Digamma.hu

A Háttérország Kft. adatvédelmi nyilatkozata bármikor menthető és kinyomtatható. Cégünk azonban fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi előírások figyelembe vételével a weboldal folyamatos fejlesztése érdekében bármikor módosítsa.

Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén - kérésére - e-mailben is megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztatót.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

Budapest, 2018. május 22.

 

 

FOGALMAK

Személyes adatok

A személyes adat speciális információ, bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható személyes vagy ténybeli körülményeit tartalmazó adat. Ide sorolható a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet és a születési adatot tartalmazó információk. Az információ, ami nem kapcsolódik közvetlenül a felhasználó valódi kilétéhez, mint pl. a kedvenc weboldal vagy az oldal látogatóinak száma egy oldalon, nem tekinthető személyes adatnak.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatalany/érintett/felhasználó: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

Külső szolgáltató: az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához közvetlenül vagy közvetve igénybe vehet, olyan harmadik szolgáltató partnert, melyhez a személyes adatok továbbításra kerülnek, kerülhetnek a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében. Az is külső szolgáltatónak minősül aki nem áll adatkezelővel szerződésben, de hozzáférnek a weboldalhoz és a felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önmagukban vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

 

Személyes adatok gyűjtése és az adatgyűjtés célja

A Háttérország Kft. bizalmasan kezeli a honlap látogatóinak személyes adatait.

Személyes adatok, mint az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe - csak abban az esetben kerülnek rögzítésre, ha Ön ezeket önkéntesen megadja – például egy kapcsolat felvételi űrlap, mint a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében megadott információ.

Bármely, általunk gyűjtött személyes adatot kizárólag a Háttérország Kft. partnerein keresztül nyújtott szolgáltatások érdekében használunk fel, továbbá nem tároljuk azokat a jogilag megengedett, ehhez a célhoz szükséges időtartamon túl.  

 

Személyes adatok használata, továbbítása

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges. Az adatok ugyanakkor segítséget nyújthatnak abban is, hogy az Ön igényei szerint fejlesszük szolgáltatásainkat és weboldalunk tartalmát.

Az adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót (szerződéses partnerei) igénybe venni, akik önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az adatkezelő utasításait követve,  a vele kötött szerződés alapján jogosultak eljárni.

 

A szolgáltatások nyújtása érdekében az Ön Személyes adatai elküldésre kerülhetnek partnereinken keresztül az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ahol nem biztos, hogy biztosítják a megfelelő szintű EGT-n belül alkalmazandó adatvédelmet. A szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul az ilyen jellegű adattovábbításhoz. A PMP Express és partnerei, mint adatfeldolgozók megtesznek minden szükséges óvintézkedést, hogy az ilyen jellegű szállítások esetén is biztosítsák a személyes adatok védelmét.

Adatkezelő a honlap üzemeltetése során külső szolgáltatókat is igénybe vesz, mely szolgáltatókra saját adatvédelmi szabályzatuk az irányadó.

-             Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

-             Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

Alkalmanként személyes adatai felhasználásával hírlevélben kereshetjük meg, melyben aktuális akciókról, különleges ajánlatokról vagy más egyéb hasznos információkról tájékoztatjuk, melyek előnyösek lehetnek az Ön számára.

Amennyiben nem kíván több ilyen célú és tartalmú hírlevelet kapni, a levélben található link segítségével vagy e-mailben kérheti személyes adatai ilyen célú felhasználásának törlését.

 

 A személyes adat biztonsága

A Háttérország Kft. minden szükséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai jogszerűen és tisztességesen legyen feldogozva, azokkal ne lehessen visszaélni, illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

A Háttérország Kft. minden munkatársa írásban elkötelezte magát az adatok titkosságának megőrzésére. Minden olyan adatfeldolgozónk, aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön adataihoz – követve a személyes adatok tisztességes és jogszerű felhasználásának irányelvét –köteles tiszteletben tartani a személyes adatok bizalmas kezelését.

A Háttérország Kft. az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, (Kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul) nem adja el, nem ruházza át, kivéve, ha ezt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály követeli meg. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul elektronikus levélben értesíti.

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, vagy azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős.

Ha Ön e-mailben , ajánlatkérő formanyomtatványon keresi fel a Háttérország Kft-t, kérjük vegye figyelembe, hogy az internetes adat továbbítás nem 100%-os biztonságú és nem hibamentes, ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen információt küld el nekünk e-mailben. Az e-mailek tartalmát harmadik fél is olvashatja. Ezért azt javasoljuk Önnek, hogy bizalmas információkat postai úton továbbítsák nekünk. (Postacím: 2013 Pomáz, Ipartelep 298/30.)

 

Az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogai

  1. Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
  2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatai, nem pontosak, aktuálisak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges korrekciót, kiegészítést megtegyük.

(NAIH:1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naik.hu, honlap: www.naih.hu)

  1. Önnek minden esetben jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

 

Internetes cookie-k (sütik) használata

A sütik többnyire betűkből és számokból álló kis szövegfájlok, amelyek akkor kerülnek rá az Ön eszközére, amikor felkeres egy weboldalt. Számos weboldal használ sütiket különböző okokból, például a sütik szükségesek lehetnek a weboldal működéséhez vagy hozzájárulhatnak a személyre szabott élmény növeléséhez.

A Háttérország Kft. oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezésére. A cookie használatával javítjuk a weboldal funkcióit, és megkönnyítjük annak használatát. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását.

Szolgáltatásainkat cookie-k alkalmazása nélkül is igénybe veheti az interneten. A cookie-kat bármikor letörölheti számítógépéről (a „cookies” elnevezésű file törlésével). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy egyes oldalak nem töltődnek be teljesen, vagy bizonyos funkciók csak korlátozottan vehetők igénybe. A legtöbb böngészőbben a beállítások testre szabásával cookie-k többsége ellenőrizhető.

A Háttérország Kft. a Google Analytics és a Facebook szolgáltatásait használja:

GoogleAnalytics cookie: Ezek a cookie-k használják az IP címet, mint azonosító, de nem párosítják személyes adatokkal. Anonim módon arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók miként használják oldalainkat, ((pl. látogatások száma, honnan történt a weboldal felkeresése, a webhelyen hány oldalt tekintettek meg) anonim elemzések, összesített statisztikák készíthetőek belőlük és támogatást nyújt az oldal fejlesztéséhez.

Kérjük vegye figyelembe, hogy azokra az adatokra, amelyeket ezen külső szolgáltatók   gyűjtenek, nem a jelen szabályzat vonatkozik, hanem az adott fél adatvédelmi szabályzata.

Azzal kapcsolatban, hogy a Google hogyan dolgozza fel az Ön adatait, itt tájékozódhat: 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/"data-tnt-tracking="name:pagesection_0 - link,to://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a fentebb részletezett cookie használatához, kérjük, kattintson az alábbi linkre.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül

küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más

művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

7. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett. az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

8. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

9. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

10. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

11. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com

címen kaphat.

12. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

1. Az Adatkezelő székhelyén, területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

képmás

azonosítás

rögzített kép alapján egyéb

személyes adatok

azonosítás

5. Az adatkezelés célja:

a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem,

az érintettek azonosítása,

a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a

bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása,

minőségbiztosítási ok,

minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása,

  • feltárása, bizonyítása,

panasz kivizsgálása.

Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön került meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 2013 Pomáz, Ipartelep 2988/30. szám alatt található iroda.

7. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

8. Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap) és 3. bek. d. pontja (veszélyes anyagok őrzése esetén a felvételtől számított 30 nap).

 

Adatmódosítás
A Háttérország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosításról, az adatvédelmi tájékoztató aktuális verziójáról az adatkezelő a Felhasználót a honlapon keresztül tájékoztatja. Az ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Budapest, 2018. május 22.